Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor

  Information för pedagoger – Ansvarsfull Alkoholhantering

  Koppling till program och kurser

  Ansvarsfull alkoholhantering

  Frågor om serveringstillstånd, alkohollagen och ansvarsfull alkoholservering är viktiga för alla som arbetar inom restaurang. Att utbilda sig och arbeta inom restaurang och hotell är populärt och efterfrågan på ny personal är stor. Många anställda, båda nya och erfarna, har dessvärre många gånger bristande kunskaper om vilket ansvar alkoholservering medför.

  Utbildningspaketet “Ansvarsfull alkoholhantering” vänder sig i första hand till gymnasiets utbildningar för blivande personal inom restaurangverksamhet. Lektionerna kan även användas direkt av innehavare av serveringstillstånd som vill utbilda sin personal inom viktiga frågor som har med servering, alkohollagen och bemötande av gäster att göra.

  Här följer kopplingar till kurser inom gymnasiets Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

  Inriktningen hotell och konferens

  Kurs: Konferens 1
  • Arbetsmiljö och systematiskt säkerhetarbete utifrån lagar och andra bestämmelser.
  • Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer.
  Kurs: Reception 1
  • Ergonomi samt arbetsmiljö och säkerhet i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
  • Service och bemötande samt betydelsen av korrekt attityd i mötet med människor.
  • Formell och informell kommunikation samt medvetenhet om både det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse i mötet med gästen.
  Kurs: Frukost och bufféservering
  • Ansvarsfull alkoholservering i samband med bufféarrangemang.
  • Service och bemötande, både det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse i mötet med gästen.

  Inriktningen turism och resor

  Kurs: Hållbar turism
  • Lagar och andra bestämmelser samt etiskt förhållningssätt inom området.
  • Syfte: Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta kunden och besökaren på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika målgruppers kulturer och levnadssätt.

  Programfördjupning

  Kurs: Drycker och ansvarsfull alkoholservering
  • Svensk alkohollagstiftning.
  • Fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar av alkohol samt risker kopplade till alkoholkonsumtion.
  • Etiska frågeställningar med anknytning till alkoholservering.
  • Svenska och internationella dryckestraditioner samt hur olika drycker har utvecklats över tid.
  • Kundbemötande och fackspråk.
  Kurs: Servering 1
  • Ansvarsfull alkoholservering och alkoholpolitik.
  • Kommunikation, både verbal och icke verbal, gästbemötande, service och försäljning.
  • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel i fråga om hygien, ergonomi och säkerhet samt ändamålsenlig klädsel.

  Inriktningen kök och servering

  Kurs: Servering 1
  • Ansvarsfull alkoholservering och alkoholpolitik.
  • Kommunikation, både verbal och icke verbal, gästbemötande, service och försäljning.
  • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel i fråga om hygien, ergonomi och säkerhet samt ändamålsenlig klädsel.

  Programfördjupning

  Kurs: Barteknik
  • Kundbemötande och fackspråk.
  Kurs: Drycker och ansvarsfull alkoholservering
  • Svensk alkohollagstiftning.
  • Fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar av alkohol samt risker kopplade till alkoholkonsumtion.
  • Etiska frågeställningar med anknytning till alkoholservering.
  • Svenska och internationella dryckestraditioner samt hur olika drycker har utvecklats över tid.
  • Kundbemötande och fackspråk.

  Övriga ämnesområden

  Ämne: Måltids- och branschkunskap

  Kurs: branschkunskap inom restaurang och livsmedel
  • Orientering om alkoholens effekter och konsekvenser. Utskänkningstillstånd och servering av alkohol.
  • Säkerhet samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. Hur människor påverkas av sociala kontakter, inflytande och stress. Ergonomi, säkerhetsutrustning och riskfaktorer i arbetet. Rengöring av lokaler och utrustning samt personlig hygien.
  • Lagar och andra bestämmelser som är tillämpliga inom respektive yrkesområde.

  Ämne: Service och bemötande

  Kurs: Service och bemötande 1
  • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  • Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
  Kurs: Service och bemötande 2
  • Gästpsykologi.
  • Attityder och värderingar hos gäster, kunder och medarbetare.
  • Etiska ställningstaganden i möten med kunder eller gäster.
  • Bemötande av kunder eller gäster i olika servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.