Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor

  Utvärderingar

  Utvärderingar

  Rapport 2020 – Varför dricker allt färre unga?

  Resonemang om varför färre i åldrarna 15-17 dricker alkohol. Prata om Alkohol i samarbete med Ungdomsbarometern. Undersökningar visar på rekordlåg alkoholkonsumtion bland unga enligt flera mått. Samtidigt har tillgången på alkohol ökat i samhället, vi har lägre genomsnittspriser i handeln, mer reklam om olika drycker, fler utskänkningsställen och en nästan obegränsad resandeinförsel. Hur är det möjligt?

  Läs rapporten >>

   

  Vetenskaplig studie 2017

  Prata Om Alkohols metodmaterial har för andra gången genomgått en vetenskaplig utvärdering. Den nyligen avslutade treåriga vetenskapliga studien har genomförts i samarbete med forskare knutna till Karolinska Institutet och visar bland annat att metoden generellt minskar sannolikheten till riskbeteende relaterat till alkohol bland unga. Studien är den första i Sverige som under en lång tid följer ungdomar där en systematisk lärarledd och klassrumsbaserad metod används som förebyggande verktyg. Ansvarig forskare är Anders Tengström.

  Sammanfattning av studien >>
  Läs hela rapporten >>

   

  Vetenskaplig studie 2010

  2010 genomfördes en sex månader lång vetenskaplig studie av skolprogrammet Prata Om Alkohols metodmaterial i samarbete med forskare från Lunds Universitet och Örebro Universitet. Studien genomfördes med elever i årskurs nio, där hälften av eleverna genomförde pass med skolprogrammet (sk. interventionsgrupp) och andra hälften genomgick inga pass (sk. kontrollgrupp). Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning skolprogrammet påverkade ungdomar att inte dricka alkohol.

  Läs 2010 års vetenskapliga studie här >>

   

  Årlig användarenkät

  Vartannat år genomför Prata Om Alkohol en webbenkät bland användare för att undersöka hur materialet används och om det motsvarar förväntningarna. Årets utvärdering gav liksom tidigare bra betyg till Prata Om Alkohol.

  Läs 2019 års användarundersökning >>

   

  Skolverket om Prata om Alkohol

  Prata Om Alkohols metodmaterial presenteras i Skolverkets senaste genomgång av material för skolan om alkohol, narkotika, tobak och dopning. Prata Om Alkohol får höga betyg vad gäller målgruppsanpassning, dialogunderlag, socialt lärande och samverkan.

  Läs Skolverkets rapport >>

   

  Gör utbildning i alkoholfrågor någon skillnad?
  En studie av Prata Om Alkohol av Jan Hylén, fil.dr.

  Tre utvärderingar från tre olika länder – Sverige, Danmark och Estland – ger lärarna stöd i uppfattningen att undervisning om alkohol och droger faktiskt kan göra skillnad. Trots olikheterna i studiernas utformning pekar de samfällt på att utbildning kan ge effekt på ungdomars alkoholvanor. Metodiken i studierna presenteras kort i slutet av denna studie.

  Läs Jan Hyléns utvärdering >>

   

   

  Lärarenkät våren 2019 – vad vill lärare ha för material för att kunna integrera det hälsofrämjande arbetet i den ordinarie undervisningen

  För att få det hälsofrämjande arbetet att sprida sig och skapa kontinuitet krävs det att få med lärarna på tåget. Men för lärare är det inte alltid så lätt att arbeta med hälsofrämjande frågor, eftersom det ibland ligger långt ifrån deras ämnen. Många gånger är man ingen expert inom området och det kan beröra känsliga frågor som psykisk ohälsa, mobbning och alkohol. Som lärare finns det behov av att känna en trygghet i sitt arbete, veta att materialet är testat och utvärderat samt följer de kursplaner hen arbetar efter.

  Läs mer om resultatet från lärarenkäten >>