Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor

  Information för pedagoger – Idrott (NIU)

  ”En medryckande utbildning med mycket humor och allvar i ett ämne som alla föreningar och klubbar kontinuerligt behöver jobba med”
  Mikael Åström, samordnare vid utbildningsträff i Umeå

  Information för pedagoger

  Prata Om Alkohols metodmaterial Stå upp, tänk själv är skräddarsytt för Nationell Idrottsutbildning (s.k. NIU) och idrottsföreningar. Metoden är anpassad för utbildning inom träningslära, pedagogiskt ledarskap och hälsofrämjande arbete.

  Prata Om Alkohol som står bakom satsningen är i grunden ett vetenskapligt testat skolverktyg för hälsofrämjande undervisning i skolan. Skolprogrammet har sedan starten 2006 drivits av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media med medel från branschorganisationerna Sprit- och Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

  Syftet med metoden Stå upp, tänk själv!

  1. Ge elever, ledare och skolpersonal en ökad kunskap om hur skolan och idrottsföreningen kan arbeta för att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö.
  2. Träna förmågan att ingripa och agera som föredöme i syfte att främja trygghet i skola och idrottsförening.
  3. Utveckla förmågan att möta och pedagogiskt leda människor, individuellt och i grupp utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  4. Metoden har genomgående ett entreprenöriellt förhållningssätt, m.a.o. eleverna är aktiva och känner att de har makten över sitt eget lärande och att det de lärt sig har en praktisk tillämpbarhet.

  Målgrupp och tillämpning

  • Elever och personal kopplad till NIU samt idrottsföreningar.
  • Kursupplägg och metodmaterial anpassat för undervisning i kurser som Träningslära 1 och 2, pedagogiskt ledarskap och hälsofrämjande arbete.
  • Seminarium och utbildning för elever, ledare och berörda lärare.
  • Undervisning och eget projektarbete. Mål med kursen
  • Ge elever, ledare och annan skolpersonal, bundna till NIU, en grund att stå på kring trygghetsarbete i skola och idrottsförening.
  • Elever och personal utvecklar sig själva och sin omgivning inom frågor som trygghet och kamratanda.
  • Utveckla elevernas förmåga att möta och pedagogiskt leda människor, både individuellt och i grupp, i hälsofrämjande aktiviteter utifrån ett etiskt förhållningssätt.

  Övningar och tillämpning

  Övningarna i metodhäftet är presenterade i den ordning som de ska genomföras. Varje övning består av anvisningar hur passet kan genomföras, vilka hjälpmedel du behöver och eventuellt fördjupningsmaterial. Det är dock viktigt att du väljer att arbeta på ett sätt som du känner dig trygg i och utifrån de förutsättningar som råder i din grupp. Du har som ledare möjligheten att ytterligare förfina detta med personliga erfarenheter och din position som förebild.

  Det centrala i metoden är att utforma en egen ”klasstil”. Den uppgiften får eleverna i den sista övningen ”Skapa er klasstil”. Tanken är också att detta arbete ska kunna spridas vidare till hela skolan och till de idrottsföreningar som eleverna är aktiva i.

  Övningar

  Övning 1 – Lära känna varandra

  Övning 2 – Självkänsla kontra Självförtroende

  Övning 3 – Skapa er ”klasstil”

  Övning 4 – Fortsätt arbetet i din idrottsförening

  Bakgrund och arbetssätt

  Metodmaterialet Stå upp, tänk själv består av konkreta övningar. Övningarna bygge på beprövade metoder och modeller för värdegrundande frågor i skola och idrottsförening, där du som ledare arbetar tillsammans med dina elever/utövare.

  Ledaren uppfattas ofta som en förebild eller någon man lyssnar på och respekterar, vilket ger dig möjligheten att påverka och förmedla goda ideal. Du som ledare ha därför möjligheten att ytterligare förfina detta med egna erfarenheter.

  Tips och förhållningssätt för ditt värdegrundsarbete i skola och idrottsförening.

  Lyssna och kommunicera

  – Respektfullt lyssnande och deltagande – Det viktigaste vid gruppsamtal och vanliga diskussioner är respekten för andras åsikter. Betona därför att alla deltagare delar
  ansvaret för samtalet – och att alla ska ha samma rätt att uttrycka sina åsikter.
  – Trygghet – Skapa en trygg atmosfär och få alla att känna att detta inte är ett test
  eller förhör. Det är samtalet och åsikterna som är viktiga och inte vad som är rätt
  eller fel värderingar. Inled därför gärna samtalet med att skapa gemensamma regler.
  – Kommunikation – Ledarens uppgift är att främja kommunikationen och samtalet.
  Ledarens roll är att ställa följdfrågor, summera och tydliggöra de olika argumenten
  som dyker upp.
  Led gruppsamtal
  – Inled ämnet – Led in gruppen i samtalsämnet genom att klargöra frågans
  omfattning och det specifika ämnet som kommer att diskuteras.
  – Håll diskussionen på rätt kurs – Det är viktigt att hålla diskussionen på rätt kurs
  samtidigt som det spontana samtalet måste tillåtas.
  – När någon tystas eller tystnar – Anta att en fråga är känslig och att alla inte vågar
  delta i diskussionen, då kan man istället vända på diskussionen och fråga:
  ”Varför tror ni att människor tycker att det är jobbigt att diskutera sådana frågor?”
  ”Kan det vara så att människor undviker svåra beslut på grund av…”
  – Fråga! – Frågor som öppnar samtalet är viktiga och var inte rädd att ställa de
  svåra frågorna.
  Gruppens betydelse
  – En spegling av samhället – En skolklass eller en idrottsförening är i regel en spegling
  av samhället i stort. Där finns elever och individer med olika familjesituationer och
  de kommer ur vitt skilda sociala förhållanden. Alltså finns det en mängd olikheter
  som går att ta vara på i samtalen.
  – Att ta sig ur invanda mönster – Skolan, föreningen eller laget skapar också egna
  beteendemönster. Det tar inte lång tid innan rollerna är givna – somliga blir stökiga
  och andra tystas eller tystnar, en del blir till och med mobbade. I konfliktsituationer
  blir frågorna gärna svarta eller vita. Det är antingen rätt eller fel, dumt eller smart,
  snyggt eller fult, bra eller dåligt. Därför är det av stor vikt att försöka undvika
  sådana resonemang och arbeta med följdfrågor och förklaringar.

  ÖVNING 1 – Lära känna varandra

  LADDA NER

  ÖVNING 2 – Självkänsla kontra Självförtroende

  LADDA NER

  ÖVNING 3 – Skapa er ”klasstil”

  LADDA NER

  ÖVNING 4 – Fortsätt arbetet i din idrottsförening

  LADDA NER