Skapa er ”klasstil”

Stå upp, Tänk själv

Skapa er ”klasstil”

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • ca 120 min
 • Träningslära 1 och 2, pedagogiskt ledarskap och hälsofrämjande arbete.
 • Skriv ut elevbilagorna till alla i gruppen.
 • Övningen syftar till att tal om begreppen trygghet och kamratskap samt diskutera dess betydelse för den enskilda individen och gruppen. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och vetskap om gruppens betydelse.
 • Gemensam diskussion - Projektarbete
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Detta är den avslutande övningen i materialet och det centrala för ditt arbete. Det är nu ni diskuterar och reflekterar över egenskaper hos ett bra team och tar fram er ”klasstil”.

Övningen låter dig tillsammans med gruppen också diskutera vad kamratskap betyder och hur gruppens möjligheter att nå de gemensamma målen ökar. Tanken är att tillsammans skapa en grund för hur man beter sig mot varandra. Det handlar om att vara en god människa och förebild samt att bygga upp en gemensam trygghet i gruppen.

a) Egen ”klasstil”

Inled övningen med att berätta att ni tillsammans ska ta fram er egen “klasstil”. Gå sedan vidare med denna uppvärmningsövning genom ”Heta stolen”.

Läs upp följande påståenden:

 • Jag känner alla i klassen!
 • Jag tycker skolan är kass!
 • Det är viktigt med en rätt attityd!
 • Det är OK att fuska i skolan!
 • Skolarbete och träning är lika!
 • Det är OK att fuska inom idrotten!
 • Jag har respekt för alla!
 • Jag ger alltid 100 %!
 • Jag visar alltid respekt mot alla!
 • Jag vet vad mobbning betyder!
 • Jag tänker på hur jag uppför mig!

 

[su_box title=”Lärarstöd” style=”soft” box_color=”#f3f3f3″ title_color=”#333″]

Att genomföra ”Heta stolen” eller ”Heta konen”. Ställ så många koner eller stolar i en ring så att de räcker till alla elever. Viktigt att det blir en över. För varje påstående väljer utövarna att vara för eller emot. Om de är för (eller håller med) ska de flytta sig till en annan plats, om de är emot (inte håller med) sitter de kvar. (Om det endast är en som är för går denne och sätter sig på den tomma stolen eller till den tomma konen). Som ledare ska du leda samtalet, ställa följdfrågor och sammanfatta diskussionen.[/su_box]

b) Inledande diskussion:

Vad är en bra kompis? (se elevbilaga 1)

 • Låt eleverna enskilt skriva ner tre egenskaper som kännetecknar en bra kompis.
 • Låt eleverna skriva ner var och en för sig tre egenskaper som kännetecknar ett bra team.
 • Om du vore tränare för ett lag, vilka egenskaper tror du behövs i ett lag för att skapa ett ”vinnande” lag?

c) Gruppdiskussion

Dela sedan in klassen i grupper och låt eleverna berätta om egenskaperna de har skrivit ner i elevbilagan.

Be dem i grupperna diskutera och samlas kring tre egenskaper för följande:

 • Vilka egenskaper har en bra kompis?
 • Vilka egenskaper har ett bra team?
 • Vilka egenskaper behövs för att bli ett vinnande lag?

d) Presentation

Återsamla i helklass och be grupperna presentera sina egenskaper.

e) Diskussion i helklass

Diskutera sedan i helklass kring följande frågor och skriv gärna ner det som
framkommer på tavlan.

 • Vad betyder kamratskap för dig?
 • Vad tjänar laget på att ha en god kamratskap?
 • Vad tjänar klassen på att ha en god kamratskap?
 • Vad menar Michael Jordan när han säger; ”Med talang vinner man matcher men med lagarbete och intelligens vinner man mästerskap”
 • Vad betyder trygghet för ett team och vilken inverkan kan det ha på resultatet?

f) Projektarbete

Vi skapar vår “klasstil” (se elevbilaga 2).

 1. Berätta att ni ska genomföra ett grupparbete för att ta fram gemensamma triggers för klassen i syfte att skapa trygghet i klassen/gruppen.
 2. Låt alla grupper presentera sina förslag på triggers och skriv upp dessa på tavlan.
  Be sedan varje elev välja ut två triggers som han/hon vill ha genom att sätta ett kryss framför. Välj sedan ut de tre triggers som har flest röster. Klassen bestämmer EN klasstil som ska gälla utifrån de förslag som kommit fram. Tänk på att använda elevernas egna ord.
 3. Gör klasstilen synlig i klassrummet och på skolan.
 4. Skicka in klassens bidrag till Prata Om Alkohol och delta i utlottning av fina klasspriser. Postadress finner du på hemsidan www.prataomalkohol.se.

Sammanfattning

Ställ gärna följande frågor för att sammanfatta övningen:

 • Kan du ge exempel på vad vi har pratat om och lärt oss idag?
 • Är det något som du tror kan påverka dig i framtiden?

Fortsätt arbetet i hela skolan

Klasstilen ger er en gemensam värdegrund för att uppmuntra till kamratanda och en
trygg miljö. För att lyfta fram ert arbete och försöka få fler att engagera sig kan ni sprida det vidare på skolan.

Här följer exempel på hur ni kan sprida klasstilen vidare på skolan:

 • Gör en utställning på skolan om klassens stil
 • Lägg upp informationen om klasstilen på skolans hemsida
 • Använd sociala medier och berätta om hur klassen har arbetat för att ta fram sin klasstil och vilket syfte den har. Uppmana andra klasser och skolor att göra samma sak.
 • Presentera klasstilen och dess innebörd för yngre klasser på skolan och försök få dem att engagera sig och genomföra något liknande (Ungdomar lyssnar på ungdomar!)

 

[su_box title=”LÄRARSTÖD TILL DENNA ÖVNING” style=”soft” box_color=”#f3f3f3″ title_color=”#333″]

Trigger Något som får en att reagera och agera, i detta fall ord som får oss att tänka till. Triggers ska fungera som en väckarklocka.

Värdegrund ”Hur vi är mot varandra”, Den gyllene regeln: ”Behandla andra så som du själv vill bli behandlad”.

Etik Regler (Exempel: Sveriges lag, skolans regler, Koranen, hemmets regler, mm.).

Moral Praktisk handling (Exempel: att skrika ”könsord” vet vi att man inte får (etik) men det händer ändå. (moral).

Respekt ”Att bli sedd” och ”Att se andra”.

Attityd
– Positiv/negativ inställning.
– Attityd är sättet jag tänker på.
– Attityd är något som andra människor faktiskt kan: Höra på min röst,
Se på det sätt jag rör mig och Känna när de är med mig.

Inställning
– Min inställning visar sig i allting jag gör hela tiden, varhelst jag är.
– Positiv inställning inbjuder alltid till positiva resultat.
– Negativ inställning inbjuder alltid till negativa resultat.

Ansvar Skyldighet att sköta något, och skyldighet att stå till svars för något.

Mobbning En eller fl era kränker någon vid upprepade tillfällen.

Vad är ett team? ”En samling människor som har ett gemensamt MÅL och som måste samarbeta för att uppnå det”.

Kännetecken för ett bra team
– Positivt arbetsklimat
– Samstämmighet
– Kunskaper om olika saker
– Handlingsförmåga
– Kunskap om varandra Hjärta slår klass
– ”Lag som inte har stjärnor utan där alla jobbar och ger 120 %”[/su_box]

 • Elever och personal kopplad till NIU samt idrottsföreningar.
 • Kursupplägg och metodmaterial anpassat för undervisning i kurser som
  Träningslära 1 och 2, pedagogiskt ledarskap och hälsofrämjande arbete.
 • Seminarium och utbildning för elever, ledare och berörda lärare.
 • Undervisning och eget projektarbete.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

ÖVNING 2

Självkänsla kontra självförtroende

För många betyder orden självkänsla och självförtroende liknande saker. Övningen syftar till att belysa och ge kunskap om dessa begrepp.

 • ca 80 min
 • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0
ÖVNING 4

Fortsätt arbetet i din idrottsförening

Den klasstil som tagits fram kan enkelt och med fördel överföras till din idrottsförening. Antingen kan du sprida och etablera den existerande klasstilen eller så gör du om samma arbete som i skolan fast med utgångspunkt i idrottsföreningen.

 • ca 80 min
 • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor