Kamratskap

Slide Aldrig druckit

Kamratskap

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 80 min som går att dela upp i två lektioner
 • SH, RE, SV
 • Ladda ner elevmaterialet (grön knapp till höger) och kopiera till dina elever. Ha även tillgång till A4-papper.
 • Syftet med övningen är att ge eleverna konkreta situationer där de måste reflektera över vad kamratskap är och ta ställning till hur de själva skulle agera i liknande situationer.
 • Gruppövning
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Lektionen innehåller en inledande diskussion, en situationsövning och en summerande diskussion samt förslag till fortsatt arbete.

Lektionen relaterar till kamratskap i förhållande till alkohol. Tanken är att ge eleverna två givna situationer med olika innehåll att fundera kring. Till varje situation finns frågor kopplade. Som lärare behöver du inte gå igenom alla frågorna. Gör ett urval som känns relevant. Situationsövningarna kan genomföras i den ordning som känns bra.

a) Inledande diskussion: Vad är en bra kompis? (se elevmaterial)
 1. Låt eleverna individuellt skriva ner fem egenskaper som kännetecknar en bra kompis.
 2. Dela sedan in klassen i grupper och låt eleverna berätta om egenskaperna de har skrivit ner.
 3. Låt eleverna i gruppen enas om fem egenskaper. Skriv ner egenskaperna på papper och gör dem till pratbubblor som sedan sätts upp på en tydlig plats i klassrummet.
b) Situationsövningar
 1. Dela in klassen i grupper och låt varje grupp läsa igenom och diskutera två situationer.
  Situationerna och tillhörande frågor hittar du i elevmaterialet.
 2. Diskutera situationerna i helklass.
c) Avsluta lektionen diskussion i helklass
 • Har du lärt dig något nytt under lektionen?
 • Med bakgrund av vad som diskuterades i de olika situationerna, hur kommer du att agera i framtiden?
 • Hur viktiga är kompisar?
 • På vilket sätt tycker du att de två situationerna har med kamratskap att göra?
 • Vad har man för ansvar om kompisarna eller klasskamraterna råkar illa ut?
 • Hur hanterar man ett läge där någon är taskig mot en?
 • Hur visar man att man tycker om sin kompis?
 • På vilket sätt kan alkoholen påverka kamratskap?
 • Tror du att det är vanligt att ungdomar under arton år dricker alkohol?
 • Är det okej att dricka alkohol fast man inte är arton år? Motivera!

Barn väljer inte frivilligt att stå utanför resten av gruppen. Det kan vara ett fatalt misstag att tro att barnet har valt att inte vara med de andra i gruppen.

Ett barn som ofta går för sig själv eller hänvisas att umgås med vuxna kan ses som en varningssignal. Kamratskap bygger inte på att en ska anpassa sig. Kamratskap kan heller inte behöva bygga på att ”man tycker synd om någon”, utan bygga på att vi visar varandra en ömsesidig respekt.

För att föra diskussionen framåt inom samma tema kan ni diskutera kring begrepp som attityd, ansvar och respekt. Exempel på övning i Prata om alkohol är ”Attityd, ansvar och respekt”.

Titta på filmerna ”Fucking Åmål” och ”Hip hip hora”. De behandlar begrepp som kompistryck, ensamhet, vilsenhet, föräldrar, osv. Låt eleverna skriva en berättelse med temat kamratskap och alkohol. Låt eleverna hitta på egna situationsövningar med temat alkohol.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Svenska
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Stärk ditt självförtroende

Denna lektion är uppbyggd kring en självförtroendeövning i smågrupper. I samtal om alkohol med ungdomar är det viktigt att de har en god självkännedom.

 • 40-60 min
 • SH, RE, SV

Positivt och negativt grupptryck

Denna övning går inte konkret in på kopplingen mellan grupptryck och alkohol, utan behandlar begreppet grupptryck mer generellt.

 • 30-40 min
 • SH, RE, SV

Att ta beslut och vara ung

Denna övning går inte konkret in på kopplingen mellan grupptryck och alkohol, utan behandlar begreppet grupptryck mer generellt.

 • 40 min
 • BI, BD, HK, SV, RE

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor