Vad skulle du säga?

Slide Många har prövat

Vad skulle du säga?

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 40-60 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK
 • Kopiera upp elevmaterial 1 till hela klassen.
 • Syftet med övningen är att eleverna skall ges tillfälle att diskutera och reflektera över situationer där alkohol är med i bilden. Härigenom kan de förbereda sig och få en uppfattning om hur de skulle reagera och klara svåra situationer.
 • Grupparbete - Presentation
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Övningen är utformad för grupparbete. Genom att ge eleverna chansen att ventilera sina åsikter i mindre grupper kommer allas synpunkter enklare fram. Därefter kan också gruppen arbeta fram gemensamma ståndpunkter.

Övningen bygger på situationer där en person hamnar i problem. Diskussionen sker utifrån givna val. Förslagsvis delar du upp de olika fallen på grupperna och ber dem sedan i helklass dela med sig av sina kommentarer och slutsatser.

a) Tala inledningsvis om att ni i grupper ska gå igenom fyra olika fall, där ni ska diskutera och bestämma vad en person som hamnar i problem ska välja att göra.

b) Dela upp klassen i mindre grupper och be dem arbeta med ett eller fler av fallen. Tala också om att varje grupp bestämmer vilket av de givna svarsalternativen de ska välja. Om grupperna kommer på egna alternativ är det ännu bättre. Påminn grupperna om att de måste motivera sina val och att det inte finns några rätt eller fel.

c) Låt grupperna presentera sina fall och motivera val av lösning på situationen. För att få igång diskussionen i helklass be grupperna att kommentera varandras val och hitta på alternativa svarsalternativ.

d) Avsluta övningen med att i helklass diskutera följande frågor:
– Vilka typer av problem tror du kan dyka upp när ungdomar dricker alkohol? Anteckna svaren. (Exempel: ångest, skador, skadegörelse, bråk, köra onykter, osv.)
– Vilka följder kan detta få för personen själv och för människor i deras närhet? (Exempel: skador, skadegörelse, dyra kostnader, polisförhör, osv.)
– Vilka skillnader tror du det finns mellan ungdomars och vuxnas drickande? Titta på fallen i elevmaterial 1 och jämför.

Här hittar du underlag som kan vara till hjälp vid övningen. Följande information bygger på fakta från CAN och Folkhälsoinstitutet.

Ungdomar dricker för att:
 • Söka identitet
 • Söka spänning och äventyr!
 • Ta risker!
 • Testa gränser!
 • Vara cool!
 • Verka vuxen!
 • Kompisarna gör det och man vill ju inte vara utanför! – gemenskap.
 • Det är gott!
 • Man är nyfiken!
 • Det är roligt!
Andra synpunkter om ungdomars alkoholkonsumtion:
 • Ungdomar använder alkohol trots att de är medvetna om farorna.
 • Under tonårsåldern söker vi spänning, tar risker och testar gränser.
 • Alkohol har under tonåren ett starkt symbolvärde och är en markör för att vara vuxen.
 • Vi visar tillhörighet till en viss grupp som bygger på kollektiv handling.
 • Alkoholen har både en social och kulturell betydelse:
  – Nationalitet – Jag super som en svensk!
  – Kön – Jag super som en man! Jag dricker lite mindre, som kvinnor gör!
  – Klass – Jag dricker som en arbetare!
Alkoholkonsumtion och ålder:
 • De yngsta, 14-15 åringarna, dricker av nyfikenhet för att känna hur det är att vara berusad. Det blir till en lek att planera hur de skall få tag i alkohol, gömma den för nyfikna föräldrar, dricka den i smyg och i efterhand diskutera och kommentera allt som hände.
 • För 17-18 åringar är det mer en social aktivitet – att gå ut och samlas för fest.
 • Alkohol ses som ett sätt att komma ifrån nervositet – det är lättare att få kontakt med främmande personer om man är full.
 • Har vi druckit och till exempel gjort bort oss kan man alltid skylla på alkoholen.

Övningen kan utvecklas genom att låta eleverna dramatisera fallen och utveckla frågeställningarna.

Be eleverna att enskilt eller i grupp skriva egna berättelser som beskriver fall där personer hamnar i svåra situationer som de måste ta sig ur. Därefter arbetar ni i helklass fram olika argument för hur personen ska ta sig ur situationen på bästa möjliga sätt.

Idrott

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas.

Biologi

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel.

Svenska

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Hem- och konsumentkunskap

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Sant eller falskt

Övningen går ut på att ni i helklass eller i grupper går igenom ett antal frågor som berör falska eller sanna påståenden kring alkohol och dess risker.

 • 40-60 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

Val, handling och konsekvens

Övningen bygger på att eleverna i smågrupper ska reflektera över ett verkligt fall, där en tonåring blir full och tappar självkontrollen.

 • 60 min
 • SH, BI, RE, HK

En riktig kompis

Övningen bygger på ett antal situationer. Eleverna bildar mindre grupper och analyserar de olika situationerna utifrån en persons synvinkel.

 • 40-80 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor